top of page

Všeobecné obchodní podmínky

1. Poskytovatel:

Jméno: Zuzana Vyhnánková,

IČO: 71529489, 

místem podnikání Lesní 242, 27714, Lhota, Česká republika

Kontaktní telefon: 604 839 125
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@zuzavyhnankova.cz

2. Zákazník:

Je osoba, která skrze webové rozhraní www.zuzavyhnankova.cz uzavře s Poskytovatelem kupní smlouvu (smlouvu o prodeji produktů, o poskytnutí služby) nebo smlouvu o poskytnutí digitálního obsahu (dále “smlouva” nebo “smlouvy”). Tímto Zákazníkem může být jak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ nebo právnická osoba) tak spotřebitel.

I. Obecná ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (zkráceně “VOP”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti se zakoupením a využitím produktů/služeb a digitálního obsahu, mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které jsou prezentovány na webu www.zuzavyhnankova.cz (dále také jen „web“ a/nebo „služby Poskytovatele“). 

2. VOP obsahují důležité informace, se kterými by se měl Zákazník seznámit před nákupem digitálního produktu nebo služby. Vyplněním objednávkového formuláře a stishnutím tlačítka s textem „Objednávám s povinností platby“, “Objednávám a platím” či obdobným, strvzujete, že jste VOP viděli a souhlasíte s jejich obsahem. 

3. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelem zaslána Zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu a jsou pro tento smluvní vztah závazné. 

4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. 

5. Pokud Zákazník v objednávce uvede své IČO a fakturační údaje a zamýšlí-li nakoupit produkty/služby nebo digitální obah v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.

6. V případě, že Zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje neuvede (bude smlouvu uzavírat jako fyzická osoba / mimo svou podnikatelskou činnost), bude na něj v rámci smluvního vztahu pohlíženo jako na spotřebitele a uplatní se dále také ujednání stanovená zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

7. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jí prezentované nemusí být vždy dostupné. 

8. Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, pokud Poskytovatel poskytne digitální obsah bezplatně, výměnou za osobní údaje Zákazníka, tzv. „magnet“ (a poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

II. Objednávka a uzavření smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Webové stránky Poskytovatele obsahují seznam a popis aktuálně nabízených služeb / produktů a digitálního obsahu (dále jen “Plnění”) včetně uvedení cen jednotlivých typů Plnění.

 

2. Pro objednání Zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném Plnění a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

 

3. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na příslušnou volbu. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky Zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.  

4. Poskytovatel není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu. Tato výhrada se sjednává zejména (ne však výlučně) pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatele či tyto obchodní podmínky. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

5. V případě, že ze strany Zákazníka nedojde k úhradě celé ceny Plnění ani do 5 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, že Zákazník již uhradil částečnou platbu na kupní cenu, vrátí ji Poskytovatel do týdne od zrušení smlouvy, a to na účet, ze kterého byla částečná úhrada učiněna, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

6. Aby mohl Zákazník čerpat Plnění, pro které je to nezbytné, vytvoří Poskytovatel za tímto účelem pro Zákazníka uživatelský účet. Zákazník je povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.

7. Zákazník bere na vědomí, že pokud uzavře smlouvu na Plnění, jehož předmětem je služba nebo digitální obsah (online kurzy, e-booky, vzdělávací akce apod.), tuto smlouvu uzavře mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, a Poskytovatel na základě jeho výslovného souhlasu poskytne bezprostředně po uzavření smlouvy Zákazníkovi část či celé Plnění (způsobem vylučujícím možnost navrácení Plnění), nemá Zákazník právo odstoupit od smlouvy ve smyslu ustanovení § 1829 občanského zákoníku, a to z toho důvodu, že předmětem smlouvy je dodání digitálního obsahu, který nebyl dodán na hmotném nosiči, a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem poté, co bylo započato s Plněním (v praxi to znamená, že pokud bude Zákazník chtít zpřístupnit digitální obsah neprodleně po jeho objednání, a nečekat na uplynutí 14 denní zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a k tomuto udělí výslovný souhlas, obsah bude Poskytovatelem zveřejněn/doručen a tím toto právo na odstoupení v souladu s § 1837 písm. l občanského zákoníku zaniká, stejně tak v případě služby, která byla poskytnuta Zákazníkovi na základě jeho souhlasu a využita Zákazníkem před uplynutím zákonné lhůty na odstoupení). Pokud bude u některého Plnění poskytnuta delší lhůta pro odstoupení od smlouvy, než je lhůta zákonná (14 denní), tato skutečnost bude vždy uvedena na webu u popisu příslušného Plnění (objednávky na Plnění). Toto ustanovení se nepoužije, je-li předmětem Plnění zboží.

8. V případě Plnění formou digitálního obsahu nebo služby, kdy nebude Zákazníkem odsouhlaseno poskytnutí Plnění před uplynutím zákonné lhůty nebo u Plnění ve formě zboží je Zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy ve 14 denní zákonné lhůtě. V takovém případě je povinen oznámení o odstoupení doručit Poskytovateli v uvedeném termínu na její kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím jiného běžného komunikačního kanálu Poskytovatele a vrátit zpět předmětné Plnění. Poskytovatel se potom zavazuje vrátit Zákazníkovi kupní cenu ve lhůtě nejdéle 14 dnů od okamžiku, kdy bude Plnění Zákazníkem vráceno.

9. Poskytovatel je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů Plnění za původních podmínek poskytnout, Plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatele Zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení Zákazníkovi.

  

10. Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí ceny nebo Plnění individuální online či individuální offline konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 24 hodin před konzultací požádat o změnu termínu. Pokud zákazník požádá o změnu termínu ve lhůtě méně než 24 hodin před konzultací, tak daný termín propadá a hledí se na něj jako na uskutečněný.

11. V případě plnění formou Balíčku konzultací si poskytovatel a zákazník definují stanovený cíl neboli předmět konzultací. Pokud je předmět konzultací splněn v nižším počtu konzultací než jaký obsahuje zakoupený balíček, nevyužité konzultace je možné vyčerpat do pěti let od nákupu. Poskytovatel si výslovně vymiňuje, že poměrnou částku ceny za nevyužité konzultace nevrací.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena každého Plnění je vždy uvedena na webové stránce u popisu jednotlivého Plnění.

2. Zákazník získává přístup k objednanému Plnění po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu Plnění stanoveno jinak. 

3. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena Plnění a způsoby její úhrady (bezhotovostním převodem, kdy se stanovuje lhůta splatnosti 2 dnů). Výslovně upozorňuji, že v případě vzdělávací akce či konzultace s pevně stanoveným datem musí být cena uhrazena před konáním takovéto události.  

4. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka. 

5. Není-li v popisu Plnění uvedeno jinak, neposkytuje Poskytovatel aktualizace zakoupeného digitálního obsahu.

 

IV. Dodací podmínky

1. Plnění bude dodáno způsobem a v termínu uvedeném u popisu Plnění na webových stránkách (nebo v rámci objednávky na příslušné Plnění), popř. mohou být dohodnuty individuální podmínky dodání Plnění mezi zákazníkem a Poskytovatelem.

2. Plnění probíhá zejména následujícími způsoby. 

Při zakoupení ebooku ve formě .pdf, audionahrávky či videonahrávky vám v případě souhlasu s dodáním Plnění před uplynutím zákonné lhůty (viz čl. II bod 7 těchto VOP) bude takové Plnění dodáno bez zbytečného prodlení po uhrazení kupní ceny, formou e-mailu (na adresu vámi uvedenou v objednávce) s odkazem ke stažení, či zhlédnutí v online rozhraní. 

Při zakoupení on-line kurzu se členskou sekcí vám v případě souhlasu s dodáním Plnění před uplynutím zákonné lhůty (viz čl. II bod 7 těchto VOP) bude takové Plnění dodáno bez zbytečného prodlení po uhrazení kupní ceny, formou e-mailu (na adresu vámi uvedenou v objednávce) s přístupovými údaji do členské sekce, kde bude obsah zveřejňován dle popisu Plnění na webových stránek či prodejní stránce. Tedy buď ihned, pokud se jedná o kurz formou “evergreenu”, nebo v jednotných datech pro všechny účastníky.

Při zakoupení on-line kurzu formou e-mailové sekvence vám bude v případě souhlasu s dodáním Plnění před uplynutím zákonné lhůty (viz čl. II bod 7 těchto VOP) bude takové Plnění dodáno bez zbytečného prodlení po uhrazení kupní ceny, formou e-mailu dle popisu Plnění na webových stránek či prodejní stránce. Tedy buď ihned, pokud se jedná o kurz formou “evergreenu”, nebo v jednotných datech pro všechny účastníky. 

Při zakoupení jednorázové konzultace, balíčku konzultací či webináře bude Plnění dodáno formou osobního nebo online setkání na Zoomu, či GoogleMeet v domluvených časech. 

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na výběr a zpřístupnění obsahu kurzu na platformě a ve formě dle své úvahy a vhodnosti vzhledem k danému produktu. Požadavky Zákazníka o zpřístupnění obsahu na jiné platformě, než jakou vybrala Poskytovatel, není možné. 

4. Vždy se jedná o obvyklé a běžně používané formáty jako je .pdf, YouTube video, Facebooková skupina, či jiné. Tyto formáty a požadavky na vybavení jsou součástí popisu Plnění na webových stránkách či na prodejní stránce. 

5. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyloučit Zákazníka z účasti v online kurzu, vzdělávací akci nebo z facebookové skupiny podporující online kurz či vzdělávací akci nebo jiný produkt poskytovatele, např. pokud Zákazník narušuje průběh takovéto akce (zejména nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení nemá Zákazník nárok na vrácení uhrazené kupní ceny. 

V. Reklamační podmínky

1. Je-li zakoupeným Plněním služba nebo digitální obsah (online kurz, e-book, vzdělávací akce), Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného Plnění, a to v případě, vykazuje-li takové Plnění rozpor s objednávkou či pokud je dodané Plnění technicky nedostupné nebo chybí jeho část. Vadu je Zákazník povinen uplatnit u Poskytovatele e-mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatel potom poskytne bezvadné Plnění v souladu s objednávkou v co nejkratším možném termínu dle povahy Plnění, nejpozději však ve 30 denní lhůtě.

2. Je-li Plněním zboží, Poskytovatel odpovídá za to, že při převzetí nemá vady. Je-li Zákazník v postavení spotřebitele, pak v případě, že se vada projeví do 12 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadný již při převzetí. Záruční lhůta činí 24 měsíců od převzetí zboží. Není-li Zákazník spotřebitelem, odpovídá Poskytovatel pouze za vady, které má produkt při převzetí. 

3. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady a nebo výskytu většího počtu vad má Zákazník právo požadovat výměnu Plnění za nové, umožňuje-li to charakter Plnění, a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může Zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu Plnění za nové. 

4. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adrese:  info@zuzavyhnankova.cz.

VI. Recenze a reference

1. Poskytovatel na svém webu nebo sociálních sítích, či v jiných marketingových výstupech používá reference od skutečných zákazníků svých služeb a digitálních produktů. Tyto reference získává Poskytovatel buď na základě vyžádání skrze dotazníkové formuláře nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@zuzavyhnankova.cz, ale také spontánně skrze textové zprávy na sociálních sítích, či ze psaných komentářů v jejích programech. Poskytovatel reference upravuje pouze ze stylistického, či gramatického hlediska. Nikoliv obsahově. 

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Poskytovatel poskytuje Plnění v rozsahu a způsobem uvedeným v popisu Plnění na webové stránce. Poskytovatel v žádném případě neodpovídá za to, že po využití jí poskytovaného Plnění získá Zákazník finanční prospěch nebo jiné konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany Zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.

2. Poskytovatel je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám, webovým stránkám a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webových stránek uvedeno jinak. Digitální obsah nabízený na webových stránkách, je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a požívá ochrany dle tohoto zákona.  Zákazník může Plnění poskytnuté Poskytovatelem užívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Užití jakéhokoli díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání, šíření, zveřejńování a dalšího neoprávněného nakládání s autorskýmí díly. 

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.

4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.

5. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu. 

6. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatele. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 8. 2023.

bottom of page